Öğretmenlere müjde!

Öğretmenlere müjde!
Öğretmenlere müjde! AK Parti Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl'ün imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapan teklif, Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik öngörüyor.Buna göre, ek ders ücretleri, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere yüzde 25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere yüzde 100 fazlasıyla ödenecek.Türk Hava Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve resmi darülaceze kurumları ile Darüşafaka Cemiyeti ve Yeşilay Derneği'ne ait iktisadi işletmelerin, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamına giren gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılacak.Yükseköğretim Kurulu Uzmanı olabilmek için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kadrolarında bulunan personelden, Başkanlık tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olanlar, Yükseköğretim Kurulu Uzmanı ve Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı olarak atanabilecek. Kadro sayısı yüzde 15'ini geçmeyecek ve atamalarda başarı sıralaması dikkate alınacak. Başkanlık kadrolarında 10 yıldan az hizmeti bulunanlar Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı kadrolarına, 10 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar, tezleri başarılı bulunmaları kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Uzmanı kadrolarına atanabilecek.SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KURULACAKTasarıyla, İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulacak. Üniversite; Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşacak.Üniversitenin mütevelli heyeti, Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Rektör, Bakanın seçeceği bir üye ile Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen profesör unvanına sahip bir üye olmak üzere, toplam 5 üyeden oluşacakÜniversite, yabancı dilde eğitim veren program açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dahil olmak üzere yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü iş birliğine dair protokol yapabilecek.Üniversite, sağlık hizmeti sunmak veya sağlık uygulama ve araştırma faaliyeti yürütmek amacıyla herhangi bir uygulama ve araştırma merkezi veya birimi açamayacakMekteb-i Tıbbiyye-i Şahane adıyla hizmet vermek üzere inşa edilen ve halen Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsü, Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilecek.Tasarı, Kamulaştırma Kanunu'nda da değişiklik öngörüyor. Buna göre, maliklerinin mülkiyet hakkının kullanılmasının engellenmemesi, can ve mal güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, kamu yararına dayalı olarak taşınmazlar üzerinde tünel de yapılabilecek.YAPILAN ÜRETİMDEN DEVLET HAKKI ALINACAKKatma Değer Vergisi Kanununu eklenen bent ile Türkiye Kızılay Derneği tarafından, tüzüğünde sayılan amaç ve ödevlerini yerine getirmesine ilişkin mal ve hizmet alımları ile Derneğin uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, işbirlikleri, Birleşmiş Milletler'e bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürütülen insani yardım faaliyetleri kapsamında mal ve hizmet alımları ve teslimleri derneğe yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle teslimde bulunanların yüklendikleri vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek.İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, kanun hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecek. Maliye Bakanlığı, bu bendin uygulaması ile istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.Teklif ile Maden Kanunu'na geçici madde eklenecek. Buna göre 31 Aralık 2023 tarihine kadar Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptarılmasına Dair Kanun kapsamında Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan kamu yatırımları için gerekli malzemenin temini amacıyla görevli şirkete Maden Kanunu kapsamında hammadde üretim izni verilecek. Bu kapsamda verilen izinler proje süresini aşamayacak ve kapsamı dışında kullanılamayacak. Yapılan üretimden Devlet Hakkı alınacak.İGDAŞ'IN HİSSELERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİTeklifle Doğal Gaz Piyasası Kanununa da geçici madde eklenerek, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (İGDAŞ) özelleştirilmesinde düzenleme yapılıyor.İGDAŞ'ın hisselerinin özelleştirilmesine dair hisse satış sözleşmesinin imza tarihinden itibaren on yıl boyunca sistem kullanım bedeli (birim hizmet ve amortisman bedeli) 0,062378 ABD Dolar/m3 karşılığı TL, sistem kullanım bedeli (taşıma bedeli) 0,01480 ABD Dolar/m3 karşılığı TL olarak uygulanacak.Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte İGDAŞ'ın ve BOTAŞ'ın karşılıklı gecikme zammı, taşıma bedeli alacakları, bunların tüm ferileri ve cezaları silinecek. Bunlara ilişkin yargıya intikal etmiş veya etmemiş tüm ihtilaflar karşılıklı olarak sona erecek. Gecikme zammı ve taşıma bedeli alacakları ve bunların tüm ferileri ve cezaları bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin terkin edilecek.BEDELSİZ KULLANMA İZNİHazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna da düzenleme yapılacak.Böylece, Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Türkiye Yeşilay Vakfı tarafından kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mülkiyeti Hazineye, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde adı geçen Dernek, Cemiyet ve Vakıf lehine kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilecek. Bunlardan ayrıca hasılat payı alınmayacak. İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne, taşınmazların amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin şerh konulacak.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER