Cübbeli'den Charlie Hebdo iddiası

Cübbeli'den Charlie Hebdo iddiası


Cübbeli Ahmet Hoca, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Fransa'nın başkenti Paris'te yayın yapan mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yönelik saldırıya ilişkin olarak, "Karikatür dergisine yapılan saldırıyı Müslümanların yaptığını düşünmüyorum. Arkasında mutlaka Siyonist lobi vardır. Bu saldırı Filistin’i devlet olarak tanımaya hazırlanan Fransa ve Avrupa devletlerine bir uyarıydı" dedi.Cübbeli Ahmet Hoca'nın Vahdet gazetesinde "Charlie Hebdo saldırısı siyonist projesidir" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:CAİZ DEĞİL


Ak­lı ba­şın­da Müs­lü­man­lar rast­ge­le bir yer­le­ri ta­ra­maz. Çün­kü ora­da Ah­met adın­da bir po­lis de öl­dü. Ölen­ler ara­sın­da bir Müs­lü­man da­ha var. Ya­ni sal­dı­rı­da iki ta­ne de Müs­lü­man öl­dü. Si­na­gog ka­pı­la­rı­na bom­ba koy­du­lar, İs­tan­bu­l’­da İn­gi­liz ban­ka­sı­na sal­dır­dı­lar. Ben bun­la­rın ca­iz ol­ma­dı­ğı­nı de­fa­at­le be­yan et­tim. Bi­ri­ni öl­dür­me hak­kı için ya kı­sa­sa kı­sas bir nef­si öl­dür­müş ola­cak ya da yer­yü­zün­de fe­sat çıkart­mış ola­cak. “Pe­ki, bu der­gi­nin yap­tık­la­rı fe­sat de­ğil mi?” Der­gi­nin yap­tık­la­rı fe­sat ama bu ko­nu­da dev­let­ler me­sul­dür. Ya­ni gi­dip de fert­ler uy­gu­la­ya­maz.İs­la­m’­a gö­re hiç­bir ce­za­yı fert uy­gu­la­ya­maz. Ra­su­lul­lah (Sal­lal­la­hu Aley­hi ve Sel­lem) za­ma­nın­da bir adam git­se “Ba­ba­mı öl­dür­dü di­ye kı­sas ya­pı­yo­rum.” de­se öl­dü­re­mez­di. Ni­ye? Çün­kü ge­lip Ra­su­lul­la­h’­a arz et­me­si la­zım. Dev­let Baş­ka­nı kim ise ona.İNFAZ ETTİN DE NE OLDU ŞİMDİ?


“A­ma şim­di şe­ri­at dev­le­ti yok. Fran­sa şe­ri­at dev­le­ti de­ğil.” Şe­ri­at dev­le­ti yok­sa sen or­da hük­mü tek ba­şı­na in­faz ede­mez­sin. İn­faz et­tin de ne ol­du şim­di? 2 ta­ne de Müs­lü­man git­ti. Suç­suz bir ki­şi­nin öl­me­si Al­lah in­din­de bü­tün dün­ya­nın yok ol­ma­sın­dan da­ha bü­yük bir mu­si­bet­tir. Bü­tün dün­ya şu­ an­da bat­sa, 7 mil­yar in­san öl­se git­se, bu Al­lah in­din­de da­ha ha­fif­tir. Ni­ye? Suç­suz bir Müs­lü­ma­nın öl­dü­rül­me­sin­den do­la­yı. Çay­cı­nın, çor­ba­cı­nın, po­li­sin, gü­ven­lik gö­rev­li­si­nin ne su­çu var?! Hiç suçu olmayan in­san­la­ra ta­ar­ruz et­miş olu­yor­lar. Bi­rin­ci­si bu ko­nu­dur.ARKASINDA MUTLAKA YAHUDİ VARDIR


İkin­ci­si bu sal­dı­rı­yı Müs­lü­man­la­rın yap­tı­ğı­na da­ir de ben ka­na­at için­de de­ği­lim. Bu­nu kâ­fir­ler yap­tır­mak­ta­dır. Bu işin ar­ka­sın­da mut­la­ka Ya­hu­di var­dır.Fran­sa Fi­lis­ti­n’­i dev­let ola­rak ta­nı­ma­ya he­ves­len­di, bu ger­çek­leş­me­sin di­ye ora­da böy­le bir olay çı­kar­dı­lar. Vak­ti­ni, sa­ati­ni, gü­nü­nü ayar­lı­yor­lar.Hep­si saç­ma saç­ma iş­ler. 4 ta­ne yaş­lı he­rif ya­zı­la­rı­nı ka­ri­ka­tür­le­ri­ni in­ter­net­ten gön­de­ri­yor­lar­mış. O gün on­la­rı il­la da­vet edi­yor­lar. “Ö­zel top­lan­tı­mız var ge­lin ki öl­dü­rü­le­cek­si­niz!” di­ye. Her haf­ta pa­zar­te­si ya­pı­lan top­lan­tı­yı çar­şam­ba­ya alı­yor­lar. Bu adam­lar her haf­ta pa­zar­te­si top­lan­tı ol­du­ğu­nu di­ye­lim ki öğ­ren­di­ler. O haf­ta çar­şam­ba­ya alın­dı­ğı­nı ne za­man, na­sıl öğ­ren­di­ler pe­ki? De­ği­şik­li­ği ne­re­den öğ­ren­di­ler bu ge­len­ler? On­dan son­ra el­le koy­muş gi­bi kim­lik­le­ri­ni unu­tu­yor­lar. 11 Ey­lü­l’­de de ay­nı şey. Yan­gın­dan do­la­yı ko­ca çe­lik­ler eri­yor, gök­de­len­ler eri­yor, ini­yor aşa­ğı. Di­bin­de pa­sa­port yan­ma­mış bu­lu­nu­yor. Bu­ra­da he­rif o ka­dar kat­li­am­dan son­ra aşa­ğı­da ayak­ka­bı­sı­nı bi­le unut­mu­yor, dö­nü­yor alı­yor. Ra­hat ra­hat ha­re­ket edi­yor. Ama kim­li­ği­ni de içe­ri­de unu­tu­yor! Ya­ni bak­tı­ğı­nız za­man bir­çok saç­ma­lık, asıl­sız­lık var.BU BİR SİYONİST PROJESİDİR


Bu­ra­dan an­la­şı­lı­yor ki bu Müs­lü­man­la­ra mal edil­mek için, Av­ru­pa­’da­ki Müs­lü­man­la­rı zor du­ru­ma sok­mak için, Fran­sa ve Av­ru­pa dev­let­le­ri­ne Fi­lis­ti­n’­i ta­nı­ma­ma­la­rı için uya­rı yap­mak için ve Müs­lü­man­la­rı te­rö­rist gös­ter­mek için ayar­lan­mış, plan­lan­mış, kur­gu­lan­mış bir gâ­vur işi­dir. Bir Ya­hu­di, Si­yo­nist pro­je­si­dir. Ha­di Ya­hu­di de­me­ye­lim, Ya­hu­di bir ırk­tır. Her­ke­si suç­la­ma­ya­lım. Bu bir Si­yo­nist pro­je­si­dir.“Pe­ki bu­nu ya­pan­lar İs­lam adı­na yap­tı­lar ise uy­gun mu­dur?” El­bet­te uy­gun de­ğil­dir. Rast­ge­le ateş­le sen önü­ne ge­le­ne sal­dı­rı­yor­sun, suç­lu suç­suz hiç­bir şey bel­li de­ğil. Mah­ke­me ya­pıl­ma­mış. Şe­ri­at bir hü­küm ver­me­miş hak­la­rın­da. Han­gi­si ne yap­mış? Hiç­bir şey bel­li de­ğil.MASUMLAR ÖLDÜRÜLEMEZ


Ora­da ölü sa­yı­sı 17 ki­şi­ye ka­dar çık­tı. Şe­ri­atın fet­va­sı­nı si­ze söy­le­ye­yim. Bir ge­mi­de bin ki­şi ol­sa. 999’u­nun şe­ri­ata gö­re ida­mı va­cip ol­sa. Bir ta­ne de ma­sum ol­sa. O suç­lu olan 999 ki­şi ge­mi ba­tı­rı­la­rak in­faz edi­le­mez. Ni­çin? Bir ta­ne ma­su­mum ko­run­ma­sı için. Hal böy­le olun­ca sen suç­lu suç­suz bel­li de­ğil, rast­ge­le ta­ra. Kim ge­lir­se al bir de se­nin ka­fa­na.Yer­de ya­tan, aman di­le­ye­nin ka­fa­sı­na sık­mak sa­vaş­ta bi­le yok.Meş­ru sa­vaş­ta bi­le İs­la­m’­ın “Ya­ra­lı­la­ra do­kun­ma­yın, ke­nar­da du­ra­na do­kun­ma­yın” di­ye ya­sak et­ti­ği ku­ral­lar var. İs­la­m’­ın öğ­re­ti­le­riy­le ta­ban ta­ba­na zıt olan bir iş­tir. Ama ar­ka­sın­da mut­la­ka Si­yo­nist lo­bi var­dır.Bu özel­lik­le yap­tı­rıl­mış, Müs­lü­man­la­rın ba­şı­na be­la edil­miş­tir. Al­lah şer­le­rin­den mu­ha­fa­za ey­le­sin, âmin. 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER