Gözler EYÜP'te

Gözler EYÜP'te
2014 y›l›nda yap›lacak yerel seçimlere 1
y›l kala Eyüp’te siyaset hareketlendi. Özellikle
2009 y›l› yerel seçimlerinde büyük çekiflmeye
sahne olan ilçemizde partiler seçim çal›
flmalar›na ve nab›z yoklamalar›na bafllad›.
Muhalefet partileri CHP, MHP ve SAADET
PART‹S‹’ndeki hareketlilik dikkat çekiyor.
2009 y›l›nda yap›lan yerel seçimlerde iktidar
partisi d›fl›nda hemen hemen bütün partiler
yerel adaylar göstermifl, ‹ktidar partisi ise 15
y›l Eyüp’te belediye baflkanl›¤› yapan Ahmet
GENÇ isminden vazgeçip ilçe d›fl›ndan bir
adayla seçimlere kat›lm›flt›. Sadece baflkan
aday› de¤il listesinde Eyüplü olmayan bir çok
meclis üyesi oldu¤u gibi, seçim sonras› atanan
baflkan yard›mc›lar›n›n ekseri ço¤unlu¤u ise
yine ilçe d›fl›ndan d›. Fakat “SEN EYÜPSÜN
BÜYÜK DÜfiÜN’’ slogonu ile seçmen tesir
alt›nda sand›¤a gitti.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER